ՌԱՖԱՅԵԼ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Բանաստեղծ, արձակագիր, ՀԳՄ անդամ 1984 թ.

Ծնվել է 1936 թ. հունվարի 5-ին, Թա¬լի¬նի շրջա¬նի Միջ¬նա¬ձոր գյու¬ղում (այժմ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ)։
Ավար¬տել է Երևա¬նի Խ. Աբովյանի անվան պե¬տա¬կան ման¬կա¬վար¬ժա¬կան ինս¬տի¬տու¬տի բա-նա¬սի¬րա¬կան ֆա¬կուլ¬տե¬տը։
Աշխատել է դպրո¬ցում որ¬պես հա¬յոց լեզ¬վի և գրականութ¬յան ու¬սու¬ցիչ, շրջա¬նա¬յին թեր¬թում՝ խմբագ¬րի տեղակալ (1964-72 թթ.), իսկ հե¬տո՝ շուրջ քսան տա¬րի ե¬ղել է Ար¬մա¬վի¬րի շրջա¬նա¬յին ժողկրթ¬բաժ¬նի վա¬րիչ և մարզ¬պե¬տա¬րա¬նի կրթութ¬յան և մշա¬կույ¬թի վար¬չութ¬յան պետ։ Դա¬սա-վան¬դել է (1999-2001 թթ.) Մե¬ծա¬մո¬րի «Ար¬մա¬վիր» հա¬մալ¬սա¬րա¬նում։
2001 թվա¬կա¬նից առ այ¬սօր Ար¬մա¬վի¬րի մար¬զա¬յին «Հայ¬րե¬նա¬կանչ» կրթամշակութային թեր-թի գլխա¬վոր խմբա¬գիրն է։
Հե¬ղի¬նակ է չա¬փա¬ծո և ար¬ձակ 15 ժո¬ղո¬վա¬ծու¬նե¬րի։
ՀՀ ժուռնա¬լիստ¬նե¬րի միութ¬յան ան¬դամ է։

ԵՐԿԵՐ

1. Սեր կակաչների հովտում, վեպ, Եր., 2014։
2. Էրգիրը տեսա հորս աչքերով (հուշապատում), Եր., 2011։
3. Ծիրանավոր աղոթարան (բանաստեղծություններ և պոեմներ), Եր., 2011։
4. Արծվապաշտ երկիր (փաստա-գեղարվեստական վեպ Թաթուլ Կրպեյանի մասին), Եր., 2004։
5. Աշնան թալիսմաններ (բանաստեղծություններ), Եր., 2000։

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ

1. 2011 թ. «Էրգիրը տեսա հորս աչքերով» գրքի համար արժանացել է ՀԳՄ «Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյաններ» գրական ամենամյա մրցանակի։
2. 2006 թ. արժանացել է ՀԳՄ «Գրական վաստակի համար» մեդալի։
3. 2006 թ. արժանացել է ՀՀ Մշակույթի նախարարության Ոսկե մեդալի։
4. 2002թ. «Այգեպսակ» ժողովածուն արժանացել է ՀԳՄ, «Զորավար Անդրանիկ» միության և «Հայաստան թերթի մրցանակին։
5. 1997թ. «Գիրք վշտի և հպարտության» (Արցախի ազատամարտի հերոսների մասին) գիրքն արժանացել է ՀՀ Պաշտպանության նախարարության և ՀԳՄ մրցանակին։

Հասցե` ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Ար¬մա¬վիր,
Հան¬րա¬պե¬տութ¬յան փո¬ղոց, շենք 24¬ բն. 4
հեռ.՝ բն. 237 6-52-40, աշխ. 0237 2-14-65
բջջ. 093-24-06-36