ՀԱՅ ՊՈԵ­ԶԻԱՆ ԼԵ­ՀԱ­ԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԵՍ­ՆԵ­ՐՈՒՄ

ՀԱՅ ՊՈԵ­ԶԻԱՆ ԼԵ­ՀԱ­ԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԵՍ­ՆԵ­ՐՈՒՄ
Լե­հա­կան «temat» գրա­կան-բա­նա­սի­րա­կան-մշա­կու­թա­յին հան­դե­սի՝ օ­րերս լույս տե­սած 1915-ի ա­շուն-ձմեռ միաց­յալ հա­մա­րը պատ­կա­ռե­լի անդ­րա­դարձ է կա­տա­րել ար­դի հայ պոե­զիա­յին: Հան­դե­սը բաց­վում է Գա­գիկ Դավթ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րով: Հրա­պա­րակ­վել են Վար­դան Հա­կոբ­յա­նի, Էդ­վարդ Հա­րեն­ցի բա­նաս­տեղ­ծա­կան շար­քե­րը և լե­գեն­դար կոմ­պո­զի­տոր-դի­րի­ժոր Քշիշ­տոֆ Պեն­դե­րեց­կուն նվիր­­ված՝ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նի պոե­մը: Հի­շեց­նենք, որ թարգ­մա­նիչ Կա­լի­նա Ի­զա­բե­լա Զիո­լան և հան­դե­սի գլխա­վոր խմբա­գիր Դա­րիուշ Տո­մաշ Լեբ­յո­դան Հա­յաս­տա­նի ԳՄ ­պատ­վա­վոր ան­դամ­ներ են:
Գա­գիկ Դավթ­յա­նի և Էդ­վարդ Հա­րեն­ցի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը ներ­կա­յաց­ված են նաև «Մշա­կու­թա­յին ար­ձա­նագ­րութ­յուն» հան­դե­սի նոր հա­մա­րում՝ դարձ­յալ Կա­լի­նա Ի­զա­բե­լա Զիո­լա­յի թարգ­մա­նութ­յամբ: