«ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 4, 2015

«ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 4, 2015
Լույս է տե­սել «Արտասահմանյան գրա­կա­նութ­յուն» ՀԳՄ թարգ­մա­նա­կան գրա­կան հան­դե­սի 2015 թ. չոր­րորդ հա­մա­րը: Հա­մա­րում տեղ են գտել Ջեյմս Ջոյ­սի «Եր­կու աս­պետ­ներ» (թարգմ. անգ­լե­րե­նից Ա­րամ Ար­սեն­յան), Թո­մաս Սըթրնս Է­լիո­թի «Ա­վան­դույթն ու ան­հա­տի տա­ղան­դը» (թարգմ. անգ­լե­րե­նից Լու­սի­նե Հայ­րա­պետ­յան) ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը, Նա­զըմ Հիք­մե­թի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը (թարգմ. Ար­թուր Անդ­րա­նիկ­յան, թուր­քե­րե­նից տո­ղա­ցի թարգմ. Գ­ևորգ Կալ­լոշ­յան), հատ­ված­ներ Դեն Բրաու­նի «Ին­ֆեռ­նո» վե­պից (թարգմ. անգ­լե­րե­նից Վա­հե Ար­սեն­), Հայ­մի­թո ֆոն Դո­դե­րե­րի «Եր­կու սուտ կամ մի ան­տիկ ող­բեր­գութ­յուն գյու­ղում» ար­ձակ գոր­ծը (թարգմ. գեր­մա­նե­րե­նից Կառ­լեն Մա­տին­յան), Մի­գել դե Ու­նա­մու­նո­յի «Ե­րեք խրա­տա­կան նո­վել­ներ և մեկ նա­խա­բան» վե­պը` կրճա­տում­նե­րով (թարգմ. իսպաներենից Ռուզաննա Պետրոսյան), Գյունթեր Գրասի «Գրականությունը և հեղափոխությունը կամ հովվերգորեն փռշտացող փայտե ձին» (թարգմ. գեր­մա­նե­րե­նից Թա­գու­հի Հա­կոբ­յան): Խմբա­գիր` Վա­հե Ար­սեն: